úterý 28. května 2024

Úkoly 28. 5.

 ČJ PS 53/16 přečti si text  a udělej úkol ✿

M opakuj úlohy přednost operací operací: operací https://wordwall.net/cs/resource/11161609/matematika/p%c5%99ednost-matematick%c3%bdch-operac%c3%ad

Vyřeš:

3. V balíčku piškot je 5 s čokoládovou polevou. Vypočítej kolik piškotů je ve 3, 6 a 9 takových balíčcích.

 4. Lenka natrhala 55 kopretin. Mamince dala 11 kopretin. Zbylé kopretiny rozdělila do 4 váz. Kolik kopretin bylo v každé váze?

pondělí 27. května 2024

Úkoly 27. 5.

ČK PS 53/17 PS VS 42/1,2,3,4

M vypočítej do sešitu: 

1. Rok 2017 měl, tak jako většina roků, 365 dní. Rok 2016 byl ale přestupný, tedy měl o jeden den více. Kolik celkem dní měly tyto dva roky dohromady?

2. Javier Sotomayor z Kuby je dlouholetý držitel světového rekordu ve skoku vysokém. V roce 1993 skočil do výšky 245 centimetrů, což bylo o 50 centimetrů více, než sám měřil. Kolik centimetrů byl vysoký Javier Sotomayor?čtvrtek 23. května 2024

Dětský den 7. 6. 2024

Srdečně Vás zveme :-)
Úkoly 23. 5.

 ČJ VS po V - https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/prezentace/prezentace-V.html  seznam se s VS po V a jejich významem  + můžeš si vyzkoušet napsat diktát 51/22a (nejlépe kdyby ti někdo věty diktoval)

M UČ 62/2 (rýsuj na volnou stranu) + nauč se poznávat tělesa - krychle kvádr, koule, kužel, válec a jehlan  

https://wordwall.net/cs/resource/10804007/geometrick%C3%A1-t%C4%9Blesa


AJ - v pondělí skupina A (modří) test na 5- lekci (slovíčka, on/in, porozumění vět z dané lekce)

středa 22. května 2024

Závěrečné testy

  M (31. 5.) 

 1. - + do 1000 v různých prostředích (součtová trojúhelníky, + a - písemné pod sebou, abaku, myslím si číslo....)
 2. násobení a dělení v oboru malé násobilky
 3. násobení pod sebou (dvouciferné číslo jednociferným)
 4. slovní úlohy (+, -, x, :) i dělení se zbytkem
 5. přednost operací (+ a x, - a x)
 6. části celku (polovina, třetina, čtvrtina) v různých úlohách - tyč, koláč, sl. úlohy
 7. rodina a vztahy v ní
M (3. 6.) geometrie
 1. trojúhelníky, čtyřúhelníky a jejich vlastnosti
 2. rýsování útvarů do čtvercové mříže (šipkové zápisy)
 3. měření obsahu a obvodu útvarů
 4. tělesa (krychle, kvádr, kužel, jehlan, koule) - zítra začneme :-)
 5. rýsování kružnice (bude zařazeno jako dobrovolný úkol)
ČJ (5. 6.)
 1.  diktát
 2. slovní druhy (slovesa, pod, jména, zájmena, přídavná jména, spojky, číslovky, příslovce, citoslovce)
 3. pravopis i/y
 4. porozumění textu
 5. slova vyjmenovaná a jejich tvary (mimo VS po V)
 6. slovesa - slovesná osoba a číslo, infinitiv sloves
 7. podstatná jména -  rod, číslo, určování pádů
 8. slova souřadná, nadřazená, podřazená